Privacy en cookie verklaring

De aanscherping van de wetgeving rondom de privacy dwingt ons (terecht) zeer zorgvuldig met jullie gegevens om te gaan. Bij VROUWENWIJZER verzamelen we alleen die gegevens die nodig zijn voor de organisatie van onze activiteiten. VROUWENWIJZER heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van VROUWENWIJZER bij de verwerking van persoonsgegevens. Misschien goed te weten dat VROUWENWIJZER nauw samenwerkt met DANTIMEE, dus mocht je deze naam ergens tegenkomen, dan weet je dat dat goed zit.

Verwerking persoonsgegevens door VROUWENWIJZER

VROUWENWIJZER kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk dan wel via een bedrijf) diensten en/of producten van VROUWENWIJZER bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. VROUWENWIJZER kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens:
VROUWENWIJZER gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten.

Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt VROUWENWIJZER de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van DE VROUWENWIJZER, hierna aangeduid als de Nieuwsbrief. In de Nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen rondom het thema werk en de overgang/menopauze, informatie over diensten en/of producten van VROUWENWIJZER en aanverwante zaken. Iedere Nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden en/of je gegevens kunt aanpassen. Het abonneebestand van de Nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

De contactgegevens worden opgeslagen in ons autoresponder systeem van Autorespond. Kijk voor meer informatie over de beveiliging van gegevens door Autorespond op: https://www.autorespond.nl/site/veiligheid/.

Bezoekersgegevens:
op de website van VROUWENWIJZER (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens, waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Betaalgegevens:
VROUWENWIJZER gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst of de aankoop van een product/dienst.

Delen met derden

VROUWENWIJZER kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

Dienstverleners:
VROUWENWIJZER deelt de persoonsgegevens indien nodig met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor VROUWENWIJZER correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit VROUWENWIJZER een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VROUWENWIJZER blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. VROUWENWIJZER verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden na jouw uitdrukkelijke toestemming.

Overheidsinstanties:
Op verzoek van overheidsinstanties verstrekt VROUWENWIJZER de persoonsgegevens indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

VROUWENWIJZER maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

VROUWENWIJZER maakt gebruik van functionele cookies die nodig zijn voor een goede werking van de Website.

VROUWENWIJZER maakt tevens gebruik van functionele cookies die het bestellen van diensten en/of producten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen).

Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn en Facebook. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maakt het mogelijk om berichten te linken.

Links naar andere websites

Op de Website worden links getoond naar externe websites en organisaties. VROUWENWIJZER draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

VROUWENWIJZER bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor VROUWENWIJZER jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt bewaard zolang als dat nuttig is voor de dienstverlening, dan wel het moment waarop verzocht wordt de informatie te verwijderen. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt VROUWENWIJZER jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vrouwenwijzer.nl. VROUWENWIJZER zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

VROUWENWIJZER neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. VROUWENWIJZER heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door VROUWENWIJZER of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door VROUWENWIJZER verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met VROUWENWIJZER via info@vrouwenwijzer.nl.

Initiatiefnemer

VROUWENWIJZER is een website van VOF Vrouwenwijzer. De initiatiefnemer is als volgt te bereiken:

info@vrouwenwijzer.nl

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door VROUWENWIJZER, verzoekt VROUWENWIJZER je om zo snel mogelijk contact met VROUWENWIJZER op te nemen via info@vrouwenwijzer.nl. VROUWENWIJZER zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

VROUWENWIJZER behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy en cookie verklaring. Lees daarom regelmatig onze privacy en cookie verklaring voor een update.

© 2021 – VROUWENWIJZER

Algemene Voorwaarden – Consumenten

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document is gekozen voor de “wij” vorm. Waar

‘wij’ of ‘ons’ staat wordt het bedrijf VOF Vrouwenwijzer bedoeld.

VOF Vrouwenwijzer
KvK nummer: 76099695
Contact via: info@vrouwenwijzer.nl

Artikel 2 Voorwaarden deelname bijeenkomsten

2.1 Zowel particulieren, ondernemers en bedrijven kunnen deelnemen aan onze bijeenkomsten:

Online of live symposium voor medewerkers, leidinggevenden en particulieren, nascholing voor bedrijfsartsen en huisartsen of bijeenkomsten op maat.

2.2 In onze bijeenkomsten delen wij kennis, ervaring en tools. Zelf mag je naast het volgen van de bijeenkomst ook vooraf of tijdens de bijeenkomst vragen stellen ter verduidelijking van de materie. Het volgen van onze symposia of het lezen van onze boeken vervangen niet een consult met een huisarts of (medisch) specialist. Wel zullen wij ons inspannen dat je de juiste handvatten hebt om de eigen regie te pakken om of zelf je klachten en ongemak aan te pakken of goed voorbereid bent om het gesprek aan te gaan met een arts of (medisch) specialist. En staan wij binnen de grenzen van redelijkheid voor je klaar. De ondersteuning die wij bieden is afhankelijk van de dienst die je afneemt. De ondersteuning staat omschreven op de website van de verschillende bijeenkomsten.

2.3 In onze nascholingen delen wij kennis, ervaring en tools. Zelf mag je naast het volgen van de nascholing ook vooraf of tijdens de bijeenkomst vragen stellen ter verduidelijking van de materie. Zelf moet je naast het volgen van de nascholing voldoende tijd reserveren voor het lezen van het lesmateriaal (boek). Wij zullen ons inspannen dat je de juiste handvatten hebt om het thema overgang en werk toe te passen in je eigen praktijk. En staan wij binnen de grenzen van redelijkheid voor je klaar. De ondersteuning die wij bieden is afhankelijk van de dienst die je afneemt. De ondersteuning staat omschreven op de website van de verschillende bijeenkomsten.

Artikel 3 Annuleren / retourneren

3.1 Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers en lezers tevreden zijn, daarom benoemen we hier het recht op bedenktijd. In geval je alleen een boek hebt besteld, kun je uiterlijk 14 (veertien) dagen na ontvangst van het boek deze retourneren. Je kunt dit doen door het boek aan ons terug te sturen met het ingevulde retourformulier dat je kunt vinden op vrouwenwijzer.nl/retour. Geef de reden van retour bij het betreffende product/dienst aan. Na ontvangst van je retour wordt het aankoopbedrag per ommegaande terugbetaald. Wij accepteren alleen producten die onbeschadigd en in originele staat worden teruggestuurd. De retourkosten zijn voor eigen rekening.

In geval je een dienst hebt besteld, zoals deelname aan een symposium of nascholing, dan kun je uiterlijk 14 (veertien) dagen voor de start van de bijeenkomst je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan info@vrouwenwijzer.nl. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zullen wij deze bedragen minus het tarief van het boek binnen 14 (veertien) dagen restitueren. Indien je het boek niet wilt houden, dan gelden de retourvoorwaarden zoals hierboven beschreven.

Retouradres

Vrouwenwijzer
Kruisweg 6
1759 JA Callantsoog

3.2 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan de bijeenkomst te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 4 Betaling

4.1 Betaling kan in een keer of in overleg en na schriftelijke overeenstemming in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan.

4.2 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Artikel 5 Intellectueel eigendom / gebruik materialen.

5.1 Op de teksten, materialen van het programma bezitten wij de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij wij hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij wij hier schriftelijk toestemming voor gegeven hebben.

Artikel 6 Klachten

6.1 Mocht je ontevreden zijn over de bijeenkomst of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van ons, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan ons laten weten, door ons een mail te sturen. Wij ontvangen van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat wij in staat zijn te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen wij niet in behandeling nemen.

6.2 Klachten moet je binnen 7 dagen na het bijwonen van een bepaalde bijeenkomst of ontvangst van een product aan ons melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

6.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

6.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van ons wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

7.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

7.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je ons eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat wij in staat zijn om onze verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 8 Privacy

8.1 Wij nemen de privacy van onze deelnemers serieus en wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen in het kader van onze dienstverlening. Wij houden ons aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 9 Overig

9.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen ons en jou overeengekomen zijn.

9.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

9.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 10 Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

10.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

10.3 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 Wijziging van de voorwaarden

11.1 Wij zijn bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

11.2 Wij zullen de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.