Privacy en cookie verklaring

De aanscherping van de wetgeving rondom de privacy dwingt ons (terecht) zeer zorgvuldig met jullie gegevens om te gaan. Bij VROUWENWIJZER verzamelen we alleen die gegevens die nodig zijn voor de organisatie van onze activiteiten. VROUWENWIJZER heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van VROUWENWIJZER bij de verwerking van persoonsgegevens. Misschien goed te weten dat VROUWENWIJZER nauw samenwerkt met DANTIMEE, dus mocht je deze naam ergens tegenkomen, dan weet je dat dat goed zit.

Verwerking persoonsgegevens door VROUWENWIJZER

VROUWENWIJZER kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk dan wel via een bedrijf) diensten en/of producten van VROUWENWIJZER bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. VROUWENWIJZER kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens:
VROUWENWIJZER gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten.

Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt VROUWENWIJZER de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van DE VROUWENWIJZER, hierna aangeduid als de Nieuwsbrief. In de Nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen rondom het thema werk en de overgang/menopauze, informatie over diensten en/of producten van VROUWENWIJZER en aanverwante zaken. Iedere Nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden en/of je gegevens kunt aanpassen. Het abonneebestand van de Nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

De contactgegevens worden opgeslagen in ons autoresponder systeem van Autorespond. Kijk voor meer informatie over de beveiliging van gegevens door Autorespond op: https://www.autorespond.nl/site/veiligheid/.

Bezoekersgegevens:
op de website van VROUWENWIJZER (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens, waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Betaalgegevens:
VROUWENWIJZER gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst of de aankoop van een product/dienst.

 

Delen met derden

VROUWENWIJZER kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

Dienstverleners:
VROUWENWIJZER deelt de persoonsgegevens indien nodig met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor VROUWENWIJZER correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit VROUWENWIJZER een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VROUWENWIJZER blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. VROUWENWIJZER verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden na jouw uitdrukkelijke toestemming.

Overheidsinstanties:
Op verzoek van overheidsinstanties verstrekt VROUWENWIJZER de persoonsgegevens indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

VROUWENWIJZER maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

VROUWENWIJZER maakt gebruik van functionele cookies die nodig zijn voor een goede werking van de Website.

VROUWENWIJZER maakt tevens gebruik van functionele cookies die het bestellen van diensten en/of producten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen).

Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn en Facebook. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maakt het mogelijk om berichten te linken.

Links naar andere websites

Op de Website worden links getoond naar externe websites en organisaties. VROUWENWIJZER draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

VROUWENWIJZER bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor VROUWENWIJZER jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt bewaard zolang als dat nuttig is voor de dienstverlening, dan wel het moment waarop verzocht wordt de informatie te verwijderen. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt VROUWENWIJZER jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vrouwenwijzer.nl. VROUWENWIJZER zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

VROUWENWIJZER neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. VROUWENWIJZER heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door VROUWENWIJZER of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door VROUWENWIJZER verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met VROUWENWIJZER via info@vrouwenwijzer.nl.

Initiatiefnemer

VROUWENWIJZER is een website van VOF Vrouwenwijzer. De initiatiefnemer is als volgt te bereiken:

info@vrouwenwijzer.nl

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door VROUWENWIJZER, verzoekt VROUWENWIJZER je om zo snel mogelijk contact met VROUWENWIJZER op te nemen via info@vrouwenwijzer.nl. VROUWENWIJZER zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

VROUWENWIJZER behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy en cookie verklaring. Lees daarom regelmatig onze privacy en cookie verklaring voor een update.

© 2021 – VROUWENWIJZER